งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการล้างทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการล้างทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19