กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้ความรู้และให้คำแนะนำสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากการติดเชื้อของโรคโควิด - 19

นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน มอบหมายงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้ความรู้และให้คำแนะนำสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากการติดเชื้อของโรคโควิด - 19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ผ่อนคลายให้สถานประกอบการ หรือสถานที่ให้เปิดดำเนินการได้ตามความสมัครใจและความพร้อม ของสถานประกอบการนั้นๆ
สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน Setting ร้านอาหาร Thai Stop COVID สำหรับร้านจำหน่ายอาหาร ขนาดใหญ่ที่มีผู้รับบริการจำนวนมาก ให้สถานประกอบการมีการเก็บข้อมูลผู้เข้ารับบริการ ทาง “www.ไทยชนะ.com” หรือจดบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับบริการ โดยผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามมาตรการและให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้ความรู้และให้คำแนะนำสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากการติดเชื้อของโรคโควิด - 19