งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการล้างทำความสะอาดรอบตลาดบ้านอำเภอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการล้างทำความสะอาดรอบตลาดบ้านอำเภอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19