วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน