ประชาสัมพันธ์

แจ้งแนวทางการประเมินสถานประกอบการ เพื่อรับรองมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/

ประชาสัมพันธ์