เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของ COVID -19ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของ COVID -19 (ครัวเรือนละ 1,000) ครั้งที่ 2 เก็บตกผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน โดยรับแบบลงทะเบียนฯ ได้ที่ประธานคณะกรรมการชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 038238613 ต่อ 116

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของ COVID -19ครั้งที่ 2