ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนทีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ขึ้นทะเบียนแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยขอให้ท่านติดต่อขอรับแบบสำรวจและกรอกรายละเอียดข้อมูลของท่านได้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารชุมชนในพื้นที่ๆอาศัยอยู่

ประชาสัมพันธ์