ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มกราคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 แก่เด็กนักเรียนระดับชั้น ม.3 ณ โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

ประชาสัมพันธ์