ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการตรวจปั๊มนำ้มันที่ยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์