เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับ อำเภอสัตหีบ สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ อปพร. จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร   ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563