เก็บขยะทำความสะอาดและเปิดปากท่อระบายนำ้ที่มีหญ้าและวัชพืช

กองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขฯและงานเทศกิจ สำนักปลัด ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดและเปิดปากท่อระบายนำ้ที่มีหญ้าและวัชพืชปกคลุมทำให้มีการระบายนำ้ไม่สะดวกเสี่ยงต่อการเกิดนำ้ท่วม ณ. บริเวณ ปากทางบ้านเอื้ออาทร

เก็บขยะทำความสะอาดและเปิดปากท่อระบายนำ้ที่มีหญ้าและวัชพืช