การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

วันที่ 23 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน