ประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขฯร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครทัองถิ่นรักษ์โลก(อถล.)และกลุ่มนักกีฬาไทยร่วมใจสานฝัน...โดยจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดหลังวัดอัมพาราม ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีหัวใจจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะชายหาดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับท้องทะเลบ้านเรา ตลอดจนเป็นการต่อยอดในการนำขยะมูลฝอยโดยเฉพาะพลาสติกมาแปรรูปเป็นบล๊อกปูพื้นสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไป

ประชาสัมพันธ์