ประชาสัมพันธ์

วัันที่ 4 กันยายน 2562
งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมออกโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดนาจอมเทียน

ประชาสัมพันธ์