ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562