ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์