ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๘ (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑)โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

ประชาสัมพันธ์