ประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ใส่ใจอนามัยเจริญพันธุ์ และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมให้บริการกำจัดเหา ณ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน

ประชาสัมพันธ์