การประชุมเพื่อชี้แจงการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การประชุมเพื่อชี้แจงการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง