กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์บริการสาธารณสุข
ร่วมกับทีม HHC วัดอัมพาราม,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน และกลุ่ม อสม.ตำบลนาจอมเทียนออกสำรวจผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

{photo}upload/2562/270662-2,3{photo}