โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับรพสต. นาจอมเทียนและอสม.ตำบลนาจอมเทียนออกเยี่ยมบ้านคุณแม่หลังคลอดเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว