การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 มีนาคม 2562 ขยายระยะเวลาจาก 3 ปี เป็น 6 ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายรวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
* เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 - 2561 รับเงินต่อเนื่อง จนครบอายุ 6 ปี
*เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ให้ได้รับสิทธิ์เมื่อมาลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ปี
*เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี
*เริ่มลงทะเบียน 31 พ.ค. -31 ก.ค. 2562

การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด