กิจกรรมปฐมนิเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา 2562
ในวันที 13-14 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

กิจกรรมปฐมนิเทศ