การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน