ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๘ จังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๘ จังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง