โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562