โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (การทำสบู่สมุนไพร)

ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมอาชีพ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน (อาคารหลัง ชั้น 2 )

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (การทำสบู่สมุนไพร)