โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตแบบ"พอเพียง"

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และดูงานนิทรรศการ ณ บริเวณสนามเสือป่าและลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตแบบ