การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑