"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงหมายมั่นจะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว" พระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนและเผยแพร่ความงดงามความเป็นไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า 

การจัดงานแบ่งพื้นที่เป็น ๓ ส่วนหลัก คือ ในส่วนของพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตกแต่งสวยงานด้วยสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ ส่วนที่ ๒ คือโซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔ ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ และโซนที่ ๓ โซนร้านอาหารและร้านค้า รวมถึงมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และมีร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุคด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ทุกวัน จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ยยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ที่เปิดงานจนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนเข้างาน ส่วนชาวต่างชาติแสดงพาสปอร์ตได้  โดยเชิญชวนประชาชนที่ไปร่วมงานแต่งกายย้อนยุคหรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพตามสมัยนิยม