ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 20 "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี...สู่วิถีพอเพียง"

วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณแปลงสาธิตทดลอง ศูนย์ฝึกและพัะฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร