สำนักงานประกันสังคม ยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิฯ โดยใช้บัตรประชาชนแทน

สำนักงานประกันสังคม ยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิฯ โดยใช้บัตรประชาชนแทน