“โครงการหน่วยเคลื่อนที่นำบริการรัฐสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑”

“โครงการหน่วยเคลื่อนที่นำบริการรัฐสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑”