ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะบริหารงานชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติ จากนครเวียงจันทน์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะบริหารงานชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติ จากนครเวียงจันทน์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว