โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๖๐