หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  • งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
  • งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
  • งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
  • งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี  การจัดเก็บรายได้
  • งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
  • งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
  • งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย