กองการเจ้าหน้าที่

  • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
    • หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุฯ
    • เจ้าพนักงาน
    • หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ

กองการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

๑.   ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

      -     งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

      -    งานระบบสารสนเทศ

 ๒.  ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

     -     งานสิทธิสวัสดิการ

     -     งานแผนงานพัฒนาบุคลากร