กองสวัสดิการสังคม

  • ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
    • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชม

กองสวัสดิการสังคม

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน หนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้

๑     ฝ่ายพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่นๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้านและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

-        งานธุรการ 

-        งานพัฒนาชุมชน

๒     ฝ่ายสังคมสงเคราะห์     

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชนและงานกิจการสตรีและคนชรา ดังนี้

-        งานสังคมสงเคราะห์

-        งานสวัสดิการเด็กและเยาชน