กองการศึกษา

  • ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

๑     ฝ่ายบริหารการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารและวิชาการ งานธุรการ งานพัฒนาการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานงบประมาณ และราชการอื่นที่มิได้กำหนดในหน้าที่ของงานใดในกองการศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

-        งานธุรการ 

-        งานพัฒนาการศึกษา 

-        งานการศึกษาปฐมวัย 

-        งานงบประมาณ 

๒     ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานห้องสมุด และงานกีฬาและนันทนาการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้

-        งานห้องสมุด 

-        งานกีฬาและนันทนาการ 

-        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

-        โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาจอมเทียน