กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  • ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
    • แผนงานและงบประมาณ
        • นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
    • บริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

๑.      ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ

          -        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

          -        งานจัดทำงบประมาณ 

๒.      ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ และงานติดตามและประเมินผล

          -        งานประชาสัมพันธ์ 

          -        งานสถิติข้อมูล