กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้  คือ

๑     ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานธุรการ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานแผนงานสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และราชการอื่นที่มิได้กำหนดในหน้าที่ของงานใดในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ภายในงาน  ดังนี้

-        งานธุรการ

-        งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

-        งานรักษาความสะอาด 

-        งานแผนงานสาธารณสุข 

-        งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

๒     ฝ่ายบริการสาธารณสุข

มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานส่งเสริมสุขภาพ งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานสัตวแพทย์ และงานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

-        งานส่งเสริมสุขภาพ 

-        งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

-        งานสัตวแพทย์ 

-        งานศูนย์บริการสาธารณสุข