กองช่าง

 • ผู้อำนวยการกองช่าง
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  • นายช่าง
   • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
   • นายช่างโยธาชำนาญงาน
   • นายช่างโยธาชำนาญงาน
   • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
  • หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติการปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง แผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน  ดังนี้

๑     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการทั่วไปของกองช่าง งานธุรการ และราชการอื่นที่มิได้กำหนดในหน้าที่ของงานใดในกองช่าง

 • งานธุรการ 

๒     ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้

 • งานวิศวกรรม 
 • งานสถาปัตยกรรม 
 • งานผังเมือง 

๓     ฝ่ายการโยธา

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ในงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ        ภายในงาน ดังนี้

 • งานสาธารณูปโภค 
 • งานสวนสาธารณะ 
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

๔     ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

 • งานตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย