กองคลัง

 • ผู้อำนวยการกองคลัง
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
  • เจ้าพนักงาน
   • นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
   • เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  • หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
  • หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

กองคลัง

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน  ดังนี้

๑     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการทั่วไปของกองคลัง งานธุรการ และราชการอื่น ที่มิได้กำหนดในหน้าที่ของงานใดในกองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดังต่อไปนี้ คือ

-        งานธุรการ

๒     ฝ่ายบริหารงานคลัง

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

-        งานการเงินและบัญชี 

๓     ฝ่ายพัฒนารายได้

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ  การปฏิบัติงานในงานผลประโยชน์  และงานเร่งรัดรายได้ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

-           งานผลประโยชน์  

-        งานเร่งรัดรายได้ 

๔     ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

-        งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

๕     ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานพัสดุและทรัพย์สิน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

-        งานพัสดุและทรัพย์สิน