สำนักปลัดเทศบาล

  • หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
    • หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
    • พนักงานเทศบาล
    • หัวหน้าฝ่ายปกครอง

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้

๑     ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบราชการทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว และราชการที่มิได้เป็นหน้าที่ของงานใด ในสำนักปลัดโดยเฉพาะ ประกอบด้วย

-        งานธุรการ 

-        งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  

             

๒     ฝ่ายปกครอง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานนิติกร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

-        งานทะเบียนราษฎร 

-        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-        งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

-        งานนิติการ