หัวหน้าส่วนราชการ

 • ปลัดเทศบาล
  • รองปลัดเทศบาล
  • ผู้อำนวยการกอง
   • หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   • ผู้อำนวยการกองคลัง
   • ผู้อำนวยการกองช่าง
   • ผู้อำนวยการกองกองสาธารณสุขฯ
  • รักษาการ
   • รักษาการ ผอ.กองยุทธศาตร์ฯ
   • รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
   • รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการ
   • รักษาการ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่