หน้าหลัก
ผลงานของรัฐบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์เทศบาล
ที่ตั้งและอาณาเขต
หมู่บ้านและการแบ่งเขต
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
กิจกรรมต่าง ๆ
การเงินการคลัง
บริการประชาชน
แนะนำสถานที่ต่างๆ ในเขต
คำร้อง/ร้องเรียน
กฏหมาย/ข้อบังคับ
ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
ข่าว อพท.
 
 
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

กรอกอีเมล์คุณด้านล่าง

รับข่าวสาร
ยกเลิกการรับข่าวสาร
ตรวจสอบค่าน้ำมันวันนี้

 
Links หน่วยงานราชการ
 

หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ติดต่อเรา บุคลากร เว็บบอร์ดสอบถาม
 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๗
ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
โดยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารพระนางจอมเทียนและบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงบนเวที การเล่นเกมเหรียญนำโชค-ฮู่ล่า ฮู่ล่า เกมเจ้าหนูนักเตะ เกมสอยดาว และตุ๊กตาระบายสี เป็นต้น
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กๆ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๗ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

(267)
กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษี ประจำปี ๒๕๕๗
๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิไปรับแบบพิมพ์และยื่นภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พร้อมชำระเงินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน
๒.ภาษีบำรุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดินที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)และได้รับการประเมินภาษีแล้ว ชำระค่าภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๖
๓.ภาษีป้าย
ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖ และชำระเงินภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและชำระภาษีได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ
(368)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖
เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารพระนางจอมเทียนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
(394)
โครงการหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝั่งค่านิยมให้เด็กมีจิตใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเต่า และที่สำคัญเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลของไทย
(367)
โครงการหนูรักแม่
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดโครงการหนูรักแม่ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ขึ้น เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติและเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ อีกทั้งยังเป็นการให้ครูและผู้ปกครองได้รับความสุข ความอบอุ่นจากการที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
(358)
งานเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหามหาราชินีนาถ"
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เข้าร่วมงาน "12 สิงหามหาราชินีนาถ" เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 ในช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวอาศิรวาทสดุดี ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ และในช่วงเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สวนกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมพลังความสามัคคีของชนในชาติทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพ
(323)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารพระนางจอมเทียน ชายหาดบ้านอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ที่ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้วยความปลอดภัยตามกฎหมายจราจร มีจิตสำนึก และเรียนรู้มารยาทการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ให้ลดน้อยลง โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน ๒๐๐ คน
(357)
โครงการทำความสะอาดและพัฒนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
เนื่องจากวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบ ๘๒ พรรษา ซึ่งพระองค์ทรงเป็นคู่ขวัญขององค์พระประมุขของประชาชนชาวไทย และพระองค์ทรงสละเวลาในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร และแสดงออกถึงความเคารพ จงรักภักดี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญในวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจึงได้จัดทำโครงการทำความสะอาดและพัฒนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณรอบตลาดบ้านอำเภอและชายหาดสวนสาธารณะบ้านอำเภอ

(436)
โครงการอบรมเยาวชนยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมเยาวชนยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและโรคเอดส์ และสามารถนำความรู้ไปใช้เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้ โดยจัดทำโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง และในการอบรมมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ จำนวน ๑๑๒ คน

(687)
โครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง และสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยทั้งในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ซึ่งดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ในเขตเทศบาล คือ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน โรงเรียนบ้านอำเภอ โรงเรียนบ้านหินวง และโรงเรียนณัฏฐเวศม์ ระหว่างวันที่ ๘- ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๒๗๐ คน

(625)
โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งดำเนินการทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน หรือตามที่ชมรมผู้สูงอายุกำหนด เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ออกให้บริการในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๘ คน
(303)
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเริ่มเคลื่อนขบวนรอบตลาดบ้านอำเภอในเวลา ๑๔.๐๐ น. และถวายเทียนพรรษา ณ วัดอัมพาราม วัดนาจอมเทียนและวัดเขาบำเพ็ญบุญ
(617)
โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จัดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม(368)
โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเทศกิจ ประจำปี ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเทศกิจ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอัคคีภัยและภัคพิบัติต่างๆในเขตเทศบาลฯ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารพระนางจอมเทียน ชายหาดบ้านอำเภอ
(494)
โครงการรณรงค์สัปดาห์แห่งการรักษาความสะอาดและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๕๖
เนื่องด้วยวันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์สัปดาห์แห่งการรักษาความสะอาดและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณชายหาดโรงแรมราวินทราไปจนถึงชายหาดหลังฟาร์มกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันดูแลท้องถิ่นให้เกิดความสะอาดสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวต่อไป
(348)
โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งดำเนินการทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน หรือตามที่ชมรมผู้สูงอายุกำหนด เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ออกให้บริการในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน

(363)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี พ.ศ. 2556
เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญ ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่ควร เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(452)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖
ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐เมษายน ๒๕๕๖ พร้อมให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ร่วมกับทีมงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีและปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น มีสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนและทำหมันในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๒๔ ตัว
นอกจากนี้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่มีสุนัขและแมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือยาคุมกำเนิด สามารถติดต่อขอรับวัคซีนหรือยาคุมกำเนิดได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๒๕-๕๖๖๑ ในวันและเวลาราชการ
(490)
โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันเทศบาล ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง จึงได้จัดทำโครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยจัดกิจกรรมทางศาสนาในการทำบุญเลี้ยงพระ


(727)
งานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดนาจอมเทียน และวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดอัมพาราม เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์
(605)
หน้า หน้าถัดไป  
 
 Control Panel visitors : 559,628

999 หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
โทรศัพท์ : 038-238613 - 18 โทรสาร : 038-238611 E-mail: info@tessabannajomtien.go.th

Copyright © 2008   www.tessabannajomtien.go.th. Powered By Man Neo