ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์
  ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หากมีผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์
  การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 • **ประชาสัมพันธ์**

  **ประชาสัมพันธ์**
  ให้เกษตรกรที่ทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่มาขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ ขอเข้ารับการอบรมตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด
  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • ประชาสัมพันธ์

  **ประชาสัมพันธ์**
  โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๒
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 12-25 ปี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริงเกิดเครือข่ายเยาวชนร่วมกันบริหารจัดการน้ำ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 • รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่และสำรวจเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดนาจอมเทียน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลทั่วไปและปริมาณสารอาหาร รวม 3 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ,2560)

 • **ประชาสัมพันธ์**

  **ประชาสัมพันธ์**
  เมืองพัทยา จัด"กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ มหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒" เปิดโอกาสให้แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงเป็นอัครศาสูปถัมภกในบวรพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสได้กระทำความดี บำเพ็ญทานถวายเป็นพระราชกุศล

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ