ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งเปิดเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)

  สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น we strong โดยแสกน QR CODE ตามภาพ

 • คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 29/2564 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2564

  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในข้อ 5.2 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 20/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็น 5.2 ห้ามใช้พื้นที่ชายทะเล ขายหาด อ่างเก็บน้ำ เพื่อดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
  1. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย
  2. กิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่ม มั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
  3. ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  4. สำหรับการจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม หรือบริการใดๆ ในบริเวณดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ลงนามในคำสั่งเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 • ประชาสัมพันธ์ Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”

  “รู้แล้ว…อย่าเฉย” พบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
  โปรดแจ้งทันทีผ่าน Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”

  ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม หรือพบเห็นปัญหาเด็กและเยาวชน ถูกกระทำความรุนแรงต่าง ๆ สามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุได้ที่ แอปพลิเคชัน “คุ้มครองเด็ก” หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 จังหวัด

 • “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19”

  สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ เปิดระดมทุน “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 023-6-06799-0 สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

 • การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ภายในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

  สามารถลงทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 038 238613-8 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ